Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ONIT Sport Oy:n henkilötietolain (10§ ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2021. Viimeisin muutos 13.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä

ONIT Sport Oy
Y-tunnus: 3200727-4
Osoite: Sibeliuksenkatu 23 C 25, 3.krs, 04400 Järvenpää

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laura Andelin
+35840 580 0080
[email protected]

3. Rekisterin nimi

ONIT Sport Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on ONIT Sport Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, henkilön
suostumus, henkilön antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa
käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, asiakaspalautteen sekä asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja
käsittely. Asiakkaalle voidaan näiden tietojen pohjalta suunnata kohdennettua markkinointia yrityksen muista
palveluista tai tuotteista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: nimi, asiakasnumero, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä
markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa. Rekisteröidyn itse tuottama
sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet,
tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot. Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita
maksutietoineen sekä kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä
kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut www-sivut, käytetty selaintyyppi,
verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Tiedon
käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden
käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai
muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut
järjestelmät. Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden ONIT Sportin yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi
alihankkijoiden toimittamia tietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä ONIT Sportin
suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin ONIT Sportin henkilörekistereihin, kuitenkin aina
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Asiakastietoja ei luovuteta ONIT Sportin lukuun
toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten
kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa
rajoissa. Tietojen siirtäminen tehdään asiakkaan ja ONIT Sportin välisen sopimuksen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa
tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin
käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia ONIT Sport voi hyödyntää tietoja myös
profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun
käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua
profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin. Profiloinnin
tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa
profilointia ja muita käsittelytoimia, joita ONIT Sport kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on ONIT Sportin ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisterissä olevalla henkilöllä on
oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.
Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

ONIT Sport voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi
antaa ONIT Sportille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien
suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja ONIT Sportin asiakasrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa
säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä
tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse,
korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia
rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa ONIT
Sportin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman
suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut
toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumuksensa ilmoittamalla tästä ONIT Sportille tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

12. Yhteydenotto

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa
rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön:

ONIT Sport Oy
Laura Andelin
+35840 580 0080
[email protected]

Posti- ja käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 23 C 25 04400 Järvenpää

ONIT Sport Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys
voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa / 30 päivää).